II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025"
Rytro, 31.05-3.06.2021

Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie serdecznie zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z branży PV do udziału w Krajowej Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”, organizowanej w ramach Programu DIALOG w dniach 12-15 kwietnia 2018 roku w Rytrze.

Konferencja jest propozycją stworzenia forum wymiany informacji o najnowszym dorobku polskiej branży PV, ze szczególnym uwzględnieniem roli przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych.

Konferencja będzie z jednej strony okazją do przybliżenia partnerom przemysłowym najnowszego dorobku polskich jednostek naukowych w kluczowej dla odnawialnych źródeł energii dziedzinie nauki, techniki i przemysłu jaką jest fotowoltaika (uczelnie, instytuty PAN oraz instytuty badawcze biorące udział w Konferencji będą miały za zadanie wyeksponowanie w trakcie tego wydarzenia aplikacyjnego charakteru realizowanych badań naukowych oraz prac rozwojowych), z drugiej strony stworzy szansę dla przedstawicieli przedsiębiorstw do przedstawienia własnej pozycji na krajowym i globalnym rynku PV oraz oczekiwań wobec aktualnych oraz potencjalnych partnerów naukowych.

Organizacja Konferencji oraz edycja i bezpłatna dystrybucja „Białej Księgi Innowacji w Fotowoltaice Polskiej” mają w swoim założeniu stymulować procesy przepływu wiedzy i wyników badań naukowych pomiędzy krajowymi jednostkami naukowymi a polskim sektorem dostawców towarów oraz usług PV. Wydarzenie to ma na celu poprawę wspierania procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowania dobrych praktyk w zakresie innowacji – prezentacja podczas Konferencji dorobku oraz potencjału krajowych jednostek naukowych w obszarze zaawansowanych badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie fotowoltaiki stanowić będzie sui generis ofertę wspierania procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych.

Konferencja będzie także znakomitą okazją do zawiązywania konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz do zlecania prac B+R+I przez przedsiębiorstwa w krajowych jednostkach naukowych, co stanowi przykład dobrych praktyk w zakresie innowacji (przedsiębiorstwa mogą prowadzić outsourcing prac B+R i zlecać je polskim jednostkom naukowym co implikuje oszczędność czasu i kosztów dla firm oraz otwiera przed nimi dostęp do wysoce wykwalifikowanej kadry naukowej z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, dorobkiem i know-how oraz stwarza dostęp do innowacyjnej aparatury naukowej, w jaką w ostatnich latach wyposażyła się większość polskich ośrodków naukowych).

Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020” przyczyni się w efekcie do upowszechniania wiedzy na temat zawiązków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.