II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025"
Rytro, 31.05-3.06.2021

FAQ

Pytania dotyczące udziału w II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025” prosimy przesyłać na adres: dialogpv@gmail.com

1) Kto może wziąć udział w Konferencji?

W Konferencji biorą udział trzy kategorie uczestników:

a) polscy pracownicy naukowi ze stopniem co najmniej doktora, którzy w okresie ostatnich pięciu lat zrealizowali lub realizują z udziałem polskiego przedsiębiorstwa co najmniej jeden projekt B+R+I z obszaru PV współfinansowany z krajowych lub wspólnotowych środków publicznych lub posiadają udokumentowaną współpracę wdrożeniową z przedsiębiorcą z branży PV

b) uczestnicy studiów doktoranckich podejmujący w swoich badaniach naukowych zagadnienia związane z aplikacyjnym charakterem PV

c) przedstawiciele mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw polskich z branży PV, którzy w okresie ostatnich pięciu lat zrealizowali lub realizują z udziałem krajowej jednostki naukowej co najmniej jeden projekt B+R+I z obszaru PV współfinansowany z krajowych lub wspólnotowych środków publicznych lub posiadają udokumentowaną współpracę wdrożeniową w obszarze PV z jednostką naukową

2) Czy z tytułu udziału w Konferencji ponoszę jakieś opłaty?

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Konferencja jest organizowana oraz finansowana w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”, z którego pokrywane są koszty udziału w Konferencji jej uczestników. Uczestnik Konferencji otrzymuje wsparcie w postaci bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia, materiałów konferencyjnych, nie ponosi też żadnych opłat konferencyjnych. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

3) Czy muszę wypełniać kartę informacyjną jednostki naukowej/przedsiębiorstwa?

Wypełnienie karty informacyjnej jednostki naukowej/przedsiębiorstwa jest warunkiem udziału w Konferencji (należy przekazać ją organizatorom Konferencji najpóźniej w dniu przyjazdu na Konferencję). Dane z ww. kart zostaną wykorzystane w opracowaniu „Biała Księga Innowacji w Fotowoltaice Polskiej”.

4) Kto jest zobligowany do przygotowania posteru? Jaki powinien być jego wymiar?

Do przygotowania posteru zobligowani są doktoranci biorący udział w Konferencji. Plakat należy przygotować w formacie A1.